يك داستان رياضي،

دانشمند، سال 24، شماره 10 - دي 1365

 

جورج بول و جبر بولي،

دانشمند، سال 24، ويژه‌نامه شماره 27 - اسفند 1365

 

يك داستان رياضي،

دانشمند، سال 25، شماره 3 - خرداد 1366

 

بازيچه رياضيدانان،

دانشمند، سال 25، شماره 5 - مرداد 1366

 

روش محاسبه طول مدت شب و روز،

دانشمند، سال 25، شماره 7 - مهر 1366

 

سرگرمي‌هاي رياضي،

دانشمند، سال 25، شماره 12 - اسفند 1366

 

كاربرد رياضيات يونان در بررسي وراثت،

دانشمند، سال 25، ويژه‌نامه شماره 30 - آذر 1366

 

جورج پوليا،

دانشمند، سال 25، ويژه‌نامه شماره 30 - آذر 1366

 

رامانوجان، مرد فرمول،

دانشمند، سال 26، شماره 3 - خرداد 1367

 

رياضيات حاكم بر يك جهان ساختگي،

دانشمند، سال 26، شماره 9 - آذر 1367

 

پيوند رياضيدان و هنرمند،

دانشمند، سال 27، شماره 4 - تير 1368

 

هندسه كوانتومي،

دانشمند، سال 27، شماره 6 - شهريور 1368

 

معماهاي رياضي،

دانشمند، سال 27، شماره 8 - آبان 1368

 

كاربرد هندسه در كفاشي،

دانشمند، سال 27، شماره 12 - اسفند 1368

 

معماهاي رياضي،

دانشمند، سال 28، شماره 2 - ارديبهشت 1369

 

جيمز موريارتي، رياضيدان از ياد رفته،

دانشمند، سال 28، شماره 4 - تير 1369

 

بلورهاي ناممكن،

دانشمند، سال 28، شماره 5 - مرداد 1369

 

فيزيك تاب‌سواري،

دانشمند، سال 28، شماره 7 - مهر 1369

 

آيا جهان يك كامپيوتر بزرگ است؟،

دانشمند، سال 28، شماره 10 - دي 1369

 

 

 

 

مسئله حيرت‌انگيز هانري پوانكاره،

دانشمند، سال 24، شماره 10 - دي 1365

 

طرز محاسبه ميل خورشيد در روزهاي مختلف، دانشمند، سال 24، ويژه‌نامه شماره 26 - آذر 1365

 

كوشيار گيلاني،

دانشمند، سال 25، شماره 1 - فروردين 1366

 

تعيين ساعت به كمك ستارگان،

دانشمند، سال 25، شماره 4- تير 1366

 

يك مسئله از نويسنده آليس در سرزمين عجايب، دانشمند، سال 25، شماره 8 - آبان 1366

 

دوست داريد چه كاره بشويد؟،

دانشمند، سال 25، شماره 10 - دي 1366

 

بازيابي آثار گمشده رياضيات يونان در ترجمه عربي آنها، دانشمند، سال 25، ويژه‌نامه شماره 30 - آذر 1366

 

آشنايي با نظريه نگاره‌ها،

دانشمند، سال 25، ويژه‌نامه شماره 30 - آذر 1366

 

چرت رياضي رياضيدانان،

دانشمند، سال 25، ويژه‌نامه شماره 30 - آذر 1366

 

چند معماي رياضي،

دانشمند، سال 26، شماره 4 - تير 1367

 

به ياد جرج پوليا،

دانشمند، سال 27، شماره 4 - تير 1368

 

روش پرسپكتيو، هنري كه به ياري علم آمده است، دانشمند، سال 27، شماره 5 - مرداد 1368

 

سودازدگان دانش،

دانشمند، سال 27، شماره 7 - مهر 1368

 

از قوانين تفكر تا كاربرد منطق در كامپيوتر،

دانشمند، سال 27، شماره 11 - بهمن 1368

 

اُريگامي، هنر ويژه رياضيدانان،

دانشمند، سال 28، شماره 1 - فروردين 1369

 

عدد جادويي پي در كمند رياضيدانان،

دانشمند، سال 28، شماره 4 - تير 1369

 

زندگي و كارهاي علمي تراختنبرگ،

دانشمند، سال 28، شماره 5 - مرداد 1369

 

پرنده‌هاي كاغذي، راهگشايان كامپيوترهاي نوري،

دانشمند، سال 28، شماره 6 - شهريور 1369

 

سفري به ديار شگفت‌انگيز دَندضلعي‌ها،

دانشمند، سال 28، شماره 9 - آذر 1369

 

 

آشتی با ریاضیات