يك پارادوکس درباره‌ی احتمال،

آشتی با ریاضیات، خرداد ۱۳۶۱

 

معرفی کتاب: واژگان ریاضی تألیف محمد باقری،

آشنایی با ریاضیات، مهر ۱۳۶۴

 

فرمول‌های مثلثاتی به روش بتانی،

آشنایی با ریاضیات، اسفند ۱۳۶۷

 

ترجمه چینی کتاب احکام نجوم کوشیار گیلانی،

آشنایی با ریاضیات، تابستان ۱۳۶۹

 

نامه‌ای درباره مقاله درباره‌ واژه‌نامه ریاضی جهاد دانشگاهی،

آشنایی با ریاضیات، اردیبهشت ۱۳۷۰

 

امید ریاضی در داستان‌های ملانصرالدین،

آشتی با ریاضیات، دی ۱۳۵۸

 

روش اصولی،

آشتی با ریاضیات، شهریور ۱۳۵۹

 

بررسی فیزیکی یکی از خطاهای چشم،

آشتی با ریاضیات، آذر ۱۳۶۰

 

ریاضیات و کاربردهای آن،

آشتی با ریاضیات، خرداد ۱۳۷۱

 

 

 

 

 

 

انحنای فضا،

آشتی با ریاضیات، فروردین ۱۳۶۱

 

بررسی مکعب روبیک به کمک ریاضیات،

آشتی با ریاضیات، مرداد ۱۳۶۱

 

ریاضیات مقصر است یا فیزیک؟،

آشتی با ریاضیات، مرداد ۱۳۶۳

 

تعمیم خاصیتی از دنباله فیبوناچی در دنباله‌های برگشتی،

آشنایی با ریاضیات، آذر ۱۳۶۸

 

درباره‌ واژه‌نامه ریاضی جهاد دانشگاهی،

آشنایی با ریاضیات، پاییز ۱۳۶۹

 

مسأله کوتاه‌ترین شبکه،

آشنایی با ریاضیات، مرداد ۱۳۷۰

 

ریاضیات در زبانشناسی،

آشتی با ریاضیات، اسفند ۱۳۵۸

 

بررسی و شمارش عناصر نخستین در فضای nبُعدی،

آشتی با ریاضیات، تیر ۱۳۶۰

 

کاربرد مفهوم گروه‌ها در بررسی تقارن،

آشتی با ریاضیات، آذر ۱۳۶۰

 

منحنی استروفوئید،

زنان و ریاضیات، آذر ۱۳۶۱

 

 

 

 

دانشمند