شعر

 

 راه ناپیموده
  رابرت فراست (شاعر آمریکایی)

 

 

 

 

  گزارش دیدار از روستای ترازوج در تاریخ 23 اردیبهشت 1390
در تاریخ فوق به همراه آقایان عظیمی و محمودیان و خانم راعی و سایر همراهان به روستای ترازوج (بین هشجین و خلخال) رفتیم تا شاخصهای نوروز را بررسی کنیم. این شاخصها به صورت سنگ چینهایی روی خطالراس که در شرق روستا دیده میشود و محل بر آمدن خورشید در آستانۀ نوروز است.

ادامه   

 

 

  پايان يك تنهايي

در بعد از ظهر روز پنج شنبه 1 مهر 1389 در راه سفر به خوانسار و ضمن تلاشی دوباره برای یافتن ساعت آفتابی فراموش شده‌ سد گلپایگان، پس از حدود 10 سال انتظار توانستم این ساعت آفتابی را که فلزی با پایه سیمانی و از نوع استوایی است ببینم ...

ادامه 

 

 

 

  بازگشت ساعت گمشده به خانه

روز پنجشنبه 17 تير 1389 از ساعت آفتابي گمشده‌ي مدرسه‌ي ملك رونمايي شد. حدود 80 سال كسي از سرنوشت اين ساعت آفتابي تاريخي كه سرتيپ بغايري آن را ساخته و در كنار سردر باغ ملي نصب كرده بود خبر نداشت ...

ادامه